Kościół prosi o przebaczenie. Modlitwa Powszechna. 12 marca 2000

Kościół prosi o przebaczenie. Modlitwa Powszechna. 12 marca 2000

Wyznanie win i prośba o przebaczenie

 

WEZWANIE WSTĘPNE

Ojciec Święty:
Bracia i siostry,
błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca,
miłosiernego i litościwego,
nieskorego do gniewu,
Boga wielkiej miłości i wierności,
aby wejrzał na skruchę swojego ludu,
który pokornie wyznaje swe winy,
i okazał mu swoje miłosierdzie.

Modlitwa w milczeniu.

I. OGÓLNE WYZNANIE GRZECHÓW

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Kard. Bernardin Gantin, Dziekan Kolegium Kardynalskiego):
Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas
do wyznania grzechów i do skruchy,
aby nasz ból był świadomy i głęboki,
oraz byśmy dokonali prawdziwego
“oczyszczenia pamięci”,
uznając z pokorą winy przeszłości,
i weszli na drogę szczerego nawrócenia.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże,
Twój Kościół pielgrzymujący,
nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twojego Syna,
w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie
wiernych promieniejących świętością
oraz tych, którzy okazując Ci nieposłuszeństwo
zaprzeczają wyznawanej wierze i świętej Ewangelii.
Ty, który pozostajesz wierny nawet wówczas,
gdy my dopuszczamy się niewierności,
przebacz nam nasze winy
i pozwól nam być pośród ludzi
twoimi prawdziwymi świadkami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromdzenie: Amen

Kantor:
Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Zgromadzenie:
Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

II. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH W SŁUŻBIE PRAWDY

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Kard. Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary):
Módlmy się, aby każdy z nas,
uznając, że także ludzie Kościoła
w imię wiary i moralności
posługiwali się czasem metodami nieewangelicznymi,
choć w słusznym dążeniu do obrony prawdy,
umiał naśladować Pana Jezusa,
który jest cichy i pokornego serca.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Panie, Boże wszystkich ludzi,
w niektórych epokach dziejów
chrześcijanie przyzwalali czasem na praktykę nietolerancji
i nie kierowali się największym przykazaniem miłości,
oszpecając przez to oblicze Kościoła, Twojej Oblubienicy.
Okaż miłosierdzie swoim grzesznym synom
i wejrzyj na nasze postanowienie,
aby szukać prawdy i krzewić ją łagodnie i z miłością,
w przekonaniu, że prawda
nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

III. WYZNANIE GRZECHÓW, KTÓRE NARUSZYŁY JEDNOŚĆ CIAŁA CHRYSTUSA

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Kard. Roger Etchegaray, Przewodniczący Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000):
Módlmy się, aby uznanie grzechów,
które rozerwały jedność Ciała Chrystusa
i zraniły braterską miłość,
utorowało drogę ku pojednaniu
i wspólnocie wszystkich chrześcijan.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Ojcze miłosierny,
w przeddzień swej męki
Twój Syn modlił się o jedność wierzących w Niego:
oni jednak, sprzeciwiając się Jego woli,
poróżnili się i podzielili,
potępiając się wzajemnie i zwalczając.
Wzywamy usilnie Twego przebaczenia
i prosimy Cię o dar skruszonych serc,
aby wszyscy chrześcijanie,
pojednani z Tobą i ze sobą nawzajem,
połączeni w jedno ciało i jednego ducha,
mogli na nowo przeżyć
radosne doświadczenie pełnej komunii.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

IV. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH W STOSUNKU DO IZRAELA

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Kard. Edward Idris Cassidy, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan):
Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach,
jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów,
chrześcijanie umieli uznać grzechy,
popełnione przez wielu z nich
przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw,
a przez to zdołali oczyścić swoje serca.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże naszych ojców,
który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo,
aby Twoje imię zostało zaniesione narodom:
bolejemy głęboko nad postępowaniem tych,
którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień
tym Twoim synom,
a prosząc Cię o przebaczenie
pragniemy tworzyć trwałą więź
prawdziwego braterstwa
z ludem przymierza.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

V. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH PRZEZ CZYNY PRZECIW MIŁOŚCI, POKOJOWI, PRAWOM NARODÓW, GODNOŚCI KULTUR I RELIGII

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Abp François Xavier Nguyęn Van Thuân, Przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”)
Módlmy się, aby dzięki kontemplacji Jezusa,
naszego Pana i naszego Pokoju,
chrześcijanie umieli żałować za słowa i czyny,
które podyktowała im nieraz pycha, nienawiść,
żądza panowania nad innymi,
niechęć do wyznawców innych religii
i do słabszych grup społecznych,
takich jak imigranci i Cyganie.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Władco świata, Ojcze wszystkich ludzi,
przez swojego Syna wezwałeś nas,
byśmy miłowali nieprzyjaciół,
dobrze czynili tym, którzy nas nienawidzą,
i modlili się za naszych prześladowców.
Wielokrotnie jednak chrześcijanie
sprzeniewierzyli się Ewangelii
i ulegając logice przemocy
pogwałcili prawa ludów i narodów,
okazując pogardę dla ich kultur i tradycji religijnych:
okaż się cierpliwy i miłosierny wobec nas i przebacz nam!
Przez Chrystusa Pana
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

VI. WYZNANIE GRZECHÓW GODZĄCYCH W GODNOŚĆ KOBIETY I JEDNOŚĆ RODZAJU LUDZKIEGO

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Kard. Francis Arinze, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego):
Módlmy się za wszystkich,
których ludzka godność zastała zraniona,
a prawa podeptane;
módlmy się za kobiety tak często poniżane
i dyskryminowane,
i uznajmy, że istnieją formy biernego przyzwolenia,
za które winę ponosili również chrześcijanie.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże, nasz Ojcze,
Ty stworzyłeś człowieka, mężczyznę i kobietę,
na swój obraz i podobieństwo
i zechciałeś, aby istniała wielość narodów
w jedności ludzkiej rodziny;
czasem jednak równość Twoich dzieci nie była uznawana,
a chrześcijanie stawali się winni postaw,
które prowadziły do zepchnięcia innych na margines
lub poza nawias społeczeństwa,
przyzwalali bowiem na dyskryminację
z powodu różnic rasowych albo etnicznych.
Przebacz nam i udziel nam łaski uleczenia ran
nadal otwartych w Twojej wspólnocie na skutek grzechu,
tak abyśmy wszyscy czuli się Twoimi dziećmi.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

VII. WYZNANIE GRZECHÓW W DZIEDZINIE PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA

Przedstawiciel Kurii Rzymskiej (Abp Paul Josef Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum»):
Módlmy się za wszystkich ludzi na świecie,
zwłaszcza za niepełnoletnie ofiary przemocy,
za ubogich, odepchniętych, ostatnich;
módlmy się za najbardziej bezbronnych,
za dzieci nie narodzone, zabijane w łonie matki,
a nawet wykorzystywane do badań eksperymentalnych
przez ludzi, którzy nadużyli możliwości,
jakie stwarza biotechnologia,
i sprzeniewierzyli się celom nauki.

Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże, nasz Ojcze,
który słyszysz zawsze wołanie ubogich,
ileż razy także chrześcijanie nie rozpoznali Ciebie w tych,
co cierpią głód, pragnienie i nagość,
w prześladowanych i uwięzionych,
w pozbawionych wszelkiej możliwości samoobrony,
zwłaszcza w początkowym okresie życia.
Za wszystkich, którzy dopuścili się niesprawiedliwości,
pokładając ufność w bogactwie i władzy,
a gardząc «maluczkimi»,
szczególnie drogimi Tobie,
prosimy Cię o przebaczenie:
zmiłuj się nad nami i wejrzyj na naszą skruchę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen
Zgromadzenie: Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.

Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

MODLITWA KOŃCOWA

Ojciec Święty:
Ojcze miłosierny,
Twój Syn Jezus Chrystus, sędzia żywych i umarłych,
przez uniżenie swojego pierwszego przyjścia
wybawił ludzkość od grzechu,
a gdy powróci w chwale, będzie sądził wszystkie winy:
naszym ojcom, naszym braciom i nam, sługom Twoim,
którzy przynagleni przez Ducha Świętego
powracamy do Ciebie z sercem pełnym skruchy,
udziel swego miłosierdzia i odpuszczenia grzechów.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Zgromadzenie: Amen.

Ojciec Święty na znak skruchy i czci obejmuje i całuje Krucyfiks.

Papież na rozesłanie wiernych powiedział także:

Bracia i siostry, ta liturgia, sprawowana ku czci Bożego miłosierdzia i służąca oczyszczeniu pamięci o tym, jak przez wieki postępowali chrześcijanie, niech wzbudzi w całym Kościele i w każdym z nas wolę wiernej realizacji niezmiennego orędzia Ewangelii: nigdy więcej działań sprzecznych z miłością w służbie prawdy, nigdy więcej zamachów na jedność Kościoła, nigdy więcej poniżania godności narodów, nigdy więcej czynów podyktowanych logiką przemocy, nigdy więcej dyskryminacji, odrzucenia, ucisku, lekceważenia ubogich i najmniejszych. Niech Pan mocą swojej łaski pozwoli nam spełnić to postanowienie i doprowadzi nas wszystkich do życia wiecznego.

Share

w

Kategorie